Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

Reiswerk
Reiswerk is een handelsnaam van Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche.

Reiswerk.nl
Het interactieve platform van Reiswerk zoals nader omschreven in artikel 2 van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruiker(s)
Natuurlijke en rechtspersonen die zich hebben aangemeld als lid van Reiswerk.nl en als zodanig zijn geregistreerd.

Gebruikersvoorwaarden
Deze voorwaarden, inclusief de daarin genoemde aanvullende voorwaarden, welke van toepassing zijn ieder gebruik van Reiswerk.nl, zowel door Reiswerk als Gebruikers. Het Reiswerk.nl Privacystatement, zoals dat is gepubliceerd op de website van Reiswerk, maakt onverkort onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden.

Services
Alle diensten en aanbiedingen van Reiswerk op of door middel van Reiswerk.nl ten behoeve van Gebruiker zoals nader omschreven in artikel 3.

2. Het Platform Reiswerk.nl

Het doel van Reiswerk.nl is om doormiddel van het platform Reiswerk.nl zakelijk sociaal netwerk te ontwikkelen voor de reisbranche.
Om dit doel te bereiken, biedt Reiswerk services aan Gebruikers aan op Reiswerk.nl via haar website, inclusief mobiele applicaties , etc. ten einde hierdoor voor gebruikers een sociaal mediaplatform te creëren en faciliteren om Gebruikers in contact te brengen met elkaar, om te communiceren, ideeën uit te wisselen, te leren, transacties te sluiten, kansen te creëren, werkgevers of werknemers, leerlingen, docenten, opleidingen of opleiders te vinden, te adverteren, te innoveren etc.

3. Services

Reiswerk.nl kan de Services aanbieden via toepassingen die zijn gebouwd met het Reiswerk.nl-platform ('Reiswerk.nl-toepassingen'). Voorbeelden van Reiswerk.nl-toepassingen omvatten de smartphonetoepassingen en de knoppen/buttons om informatie met andere Gebruikers te Delen of te Liken en andere interactieve plug-ins die op websites van Reiswerk of derde partijen worden verspreid.
Reiswerk is gerechtigd om voor bepaalde diensten nadere voorwaarden te stellen of te verlangen dat Gebruiker hiertoe een nadere overeenkomst sluit. Aan de Services zijn geen kosten verbonden voor Gebruiker, tenzij en voor zover dat expliciet is overeengekomen.

4. Toepasselijkheid Gebruikersvoorwaarden

Gebruiker dient de registratieprocedure, zoals aangegeven op de website van Reiswerk, volledig te voltooien alvorens hij gebruik kan maken van Reiswerk.nl en de Services. Gebruiker verklaart door de registratie op Reiswerk.nl dat hij kennis heeft genomen van de Gebruikersvoorwaarden en Gebruiker aanvaardt dat deze van toepassing zijn op het gebruik door gebruiker van reiswerk.nl, de websites, inclusief mobiele toepassingen en alle Services.

5. Verplichtingen Gebruiker

Indien Gebruiker op of via Reiswerk.nl informatie en content deelt of openbaart doet hij zulks voor eigen rekening en risico. Gebruiker is rechthebbende met betrekking tot de informatie en content die Gebruiker openbaart of deelt op of via Reiswerk.nl.
Gebruiker zal bij registratie de door Reiswerk gevraagde gegevens naar waarheid en volledig verstrekken. Gebruiker realiseert zich dat hij door registratie een overeenkomst aangaat met Reiswerk en Gebruiker staat er voor in dat hij daartoe bevoegd is. Reiswerk kan, ingeval Gebruiker een rechtspersoon is of minder jarig nadere eisen stellen aan de registratie en verificatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid alvorens Reiswerk de Gebruiker accepteert.

Gebruiker verklaart dat hij
zijn wachtwoord veilig en vertrouwelijk te houden;
geen andere personen van zijn account gebruik zal laten maken;
geen accounts van andere gebruikers te zullen gebruiken;
zijn account niet te zullen verkopen, verhandelen of op andere wijze over te dragen aan een derde;
niemand kosten te berekenen voor toegang tot Reiswerk.nl of een deel van Reiswerk.nl, of voor toegang tot informatie en content op de Reiswerk.nl.

Gebruiker zal Reiswerk altijd een werkend, actueel emailadres, waartoe alleen Gebruiker toegang heeft en waarop Gebruiker te bereiken is, verstrekken.

Gebruiker erkent en verklaart zich akkoord dat Reiswerk niet aansprakelijk is voor schade of kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of onachtzaamheid van Gebruiker om juiste en actuele contactinformatie te verstrekken en om kennis te nemen van door Reiswerk aan Gebruiker verstrekte informatie of gegevens.

Gebruiker zal Reiswerk.nl voor eigen rekening en risico gebruiken en Gebruiker is volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt via zijn account totdat hij zijn account sluit of hij aantoont dat de beveiliging van zijn account buiten zijn verantwoordelijkheid of schuld om is gecompromitteerd. Indien Gebruiker vermoedt dat de beveiliging van zijn account is gecompromitteerd of derden misbruik (kunnen) maken van zijn account, dan zal hij Reiswerk hiervan onmiddellijk, schriftelijk, in kennis stellen.

Door informatie en content te openbaren of delen via Reiswerk.nl of door deze anderszins aan Reiswerk te verstrekken of ter beschikking te stellen, garandeert Gebruiker dat hij het recht heeft dat te doen en daarmee geen inbreuk maakt op contractuele bepalingen en rechten van derden. Gebruiker vrijwaart Reiswerk en andere gebruikers wegens aanspraken van derden in verband met informatie en content die Gebruiker heeft gedeeld of geopenbaard via Reiswerk.nl of anderszins aan Reiswerk heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld.

Reiswerk kan op ieder moment van Gebruiker verlangen om informatie of content die Gebruiker op of via Reiswerk.nl heeft geopenbaard te verwijderen. Gebruiker zal omgaand aan een dergelijk verzoek van Reiswerk voldoen en de informatie of content verwijderen, tenzij en voor zover Gebruiker hiertoe niet in staat is omdat de informatie of content tevens door andere gebruikers is geopenbaard of is gedeeld met anderen, of de informatie is gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers.

Gebruiker verleent Reiswerk een niet-exclusief, onherroepelijk, wereldwijd, eeuwigdurend, onbeperkt, sublicentieerbaar, om niet en royaltyvrij recht, met welk recht Reiswerk alle informatie en/of content die Gebruiker op of via Reiswerk.nl heeft geopenbaard, gedeeld of anderszins direct of indirect, alleen of met derden, aan Reiswerk heeft verstrekt of aan Reiswerk ter beschikking heeft gesteld, te kunnen kopiëren, afgeleide werken prepareren, verbeteren, verspreiden, verwijderen, bewaren, toevoegen, verwerken, analyseren, gebruiken zonder dat aanvullende toestemming van, kennisgeving en/of compensatie aan Gebruiker of een derde.

Gebruiker garandeert dat hij geen inbreuk maakt en zal maken op rechten van Reiswerk, inclusief intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, octrooien, etc.

Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor alle apparatuur, software en internettoegang om Reiswerk.nl en de Services te kunnen gebruiken. Gebruiker is verantwoordelijk voor de kosten die verbandhouden met zijn gebruik van Reiswerk.nl en de Services, waaronder de kosten van zijn serviceprovider(s), het gebruik van (mobiele) telefonie, etc. Gebruikers is tevens verantwoordelijk voor de naleving van zijn (contractuele) verplichtingen jegens derden, zoals zijn serviceprovider(s) en/of werkgever in verband met het gebruik van internet, mobiele telefonie en de daarmee samenhangende apparatuur.

6. Kennisgevingen en berichten

In het kader van kennisgevingen over de Services aan Gebruiker kan Reiswerk een bericht of banner op de pagina's van Reiswerk.nl plaatsen om Gebruiker op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen. Veranderingen met betrekking tot de contractuele relatie tussen Gebruiker en Reiswerk, zoals wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden, zullen daarnaast tevens per e-mail, aan het door Gebruiker opgegeven emailadres, worden verzonden.

7. Privacy

Gebruiker neemt zelfstandig, voor eigen rekening en risico, de beslissing of en zo ja, op welke wijze hij informatie en content deelt of openbaar maakt op of via Reiswerk.nl.

Gebruiker dient het Privacystatement, zoals gepubliceerd op de website(s) van Reiswerk zorgvuldig te lezen, aangezien deze onderdeel vormt van deze Gebruikersvoorwaarden en dit betrekking heeft op alle informatie, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie die Gebruiker deelt of openbaart via Reiswerk.nl en/of verstrekt of anderszins ter beschikking stelt aan Reiswerk.

Gebruiker verklaart dat hij de functionaliteiten en werking van Reiswerk.nl en de Services en de daarbij behorende privacy-instellingen goed te bestuderen en, indien hij iets niet (goed) begrijpt, contact zal opnemen met de helpdesk.

Gebruiker verklaart dat hij zich realiseert en er rekening mee houdt dat bepaalde informatie, verklaringen, gegevens en content (zoals foto's) die hij eventueel deelt of openbaar maakt op of via Reiswerk.nl, zijn geslacht, etnische achtergrond, nationaliteit, leeftijd en/of andere persoonlijke informatie bevatten.

Gebruiker verklaart dat hij zich realiseert dat ideeën die hij publiceert en informatie en content die hij deelt, zichtbaar zijn voor andere gebruikers en derden en door hen kunnen worden gebruikt. Reiswerk kan niet garanderen dat andere gebruikers de ideeën, informatie en content die Gebruiker op Reiswerk.nl deelt of openbaar maakt niet zullen gebruiken. Om die reden, zal Gebruiker ideeën, informatie of content hebt Gebruiker of derden van wie Gebruiker de ideeën, informatie en/of content heeft ontvangen of vernomen, vertrouwelijk willen houden en/of niet wil dat anderen deze gebruiken, of die onderhevig zijn aan rechten van derden die kunnen worden overtreden als Gebruiker deze deelt, moet u deze niet delen of openbaren op of via Reiswerk.nl.

Reiswerk is niet verantwoordelijk voor misbruik, gebruik of verduistering van informatie en content die Gebruiker op of via Reiswerk heeft gedeeld of openbaar heeft gemaakt.

8. Rechten Gebruiker

Op voorwaarde dat Gebruiker volledig voldoet aan al zijn verplichtingen, zoals deze volgen uit deze Gebruikersvoorwaarden en eventuele overige overeengekomen voorwaarden en verplichtingen, verleent Reiswerk Gebruiker een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare licentie en het recht op toegang tot Reiswerk.nl en de Services, via een algemeen beschikbare internetbrowser, mobiel apparaat of toepassing, informatie te bekijken en de Services te gebruiken die Reiswerk levert op Reiswerk.nl en daarbij behorende webpagina's. Ieder ander gebruik van Reiswerk.nl dat tegenstrijdig is met onze missie en doeleinden is strikt verboden en een overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden. Reiswerk behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet worden verleend in deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, titel, eigendom, intellectuele eigendomsrechten, en alle andere rechten en belangen in Reiswerk.nl en alle verwante onderwerpen, inclusief alle mogelijke kopieën die zijn gemaakt van de Reiswerk.nl-websites.

9. Rechten en verplichtingen Reiswerk

Zolang Reiswerk Reiswerk.nl en de Services blijft aanbieden, zal Reiswerk.nl de Services leveren en deze proberen bij te werken, te verbeteren en uit te breiden. Als resultaat biedT Reiswerk Gebruiker toegang tot Reiswerk.nl en de Services zoals deze bestaat en beschikbaar kan zijn op een bepaalde dag en hebben wij geen aanvullende verplichtingen, behalve zoals expliciet vermeld in deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins schriftelijk, rechtsgeldig is overeengekomen door Reiswerk. Reiswerk kan naar eigen goeddunken Reiswerk.nl en de Services, geheel of gedeeltelijk, wijzigen, vervangen, de toegang ertoe weigeren, opschorten of stopzetten, of prijzen wijzigen voor alle of een deel van de Services aan Gebruiker(s). Al deze wijzigingen gaan van kracht op het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website(s) van Reiswerk.nl of door directe communicatie met Gebruiker(s), tenzij anders vermeld. Reiswerk.nl behoudt zich verder het recht voor alle content die beschikbaar is als deel van uw account te weerhouden, te verwijderen of te weigeren, met of zonder kennisgeving indien Reiswerk deze tegenstrijdig acht met deze Gebruikersvoorwaarden. Om twijfel te vermijden is Reiswerk niet verplicht tot het opslaan, onderhouden of leveren van een kopie van content die Gebruiker levert wanneer hij Reiswerk.nl en/of de Services gebruikt.

Reiswerk.nl en de Services kunnen koppelingen naar websites en/of platformtoepassingen van derden omvatten. Gebruiker is verantwoordelijk voor de beslissing of hij toegang wenst tot een site van derden of platformtoepassing en of en hoe hij deze wil gebruiken. Gebruiker moet alle toepasbare voorwaarden en/of het privacybeleid van een website of platformtoepassing van derden controleren voordat Gebruiker deze gebruikt of er informatie of content mee deelt of openbaart, omdat u derden hierdoor mogelijk toestemming en/of gelegenheid geeft om de informatie of content anders te gebruiken dan Reiswerk zou doen.

Reiswerk is niet verantwoordelijk voor en bekrachtigt geen functies, content, reclame/advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via websites en/of platformtoepassingen van derden. Ook worden websites en platformtoepassingen van derden niet door Reiswerk onderzocht, gecontroleerd of bekrachtigd. Als u dus beslist naar websites of platformtoepassingen van derden te gaan en/of deze te gebruiken, doet u dit op eigen risico en dat deze Gebruikersvoorwaarden niet van toepassing zijn op het gebruik van een site platformtoepassing van derden.

Als gebruiker een website of platformtoepassing van derden toestemming geeft de Reiswerk.nl-account van Gebruiker te verifiëren of hiermee verbinding te maken, heeft die toepassing of website toegang tot informatie en content op Reiswerk.nl met betrekking tot Gebruiker en zijn connecties.

Gebruiker erkent, stemt toe en verklaart zich akkoord dat Reiswerk toegang heeft tot de door Gebruiker aan Reiswerk verstrekte of anderszins ter beschikking gestelde gegevens en informatie en Reiswerk deze mogen verwerken ten behoeve van de goede werking van Reiswerk.nl en uitvoering van de Services. Reiswerk mag de gegevens van Gebruiker openbaar maken indien dat wettelijk is vereist of indien wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking naar onze mening noodzakelijk is om: (1) juridische procedures na te leven, inclusief, maar niet beperkt tot, burgerlijke en strafrechtelijke dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere verplichte openbaarmakingen; (2) de naleving van de verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of andere overeenkomst af te dwingen; (3) te reageren op claims van een overtreding van de rechten van derden, ongeacht of de derde een Gebruiker, individu of overheidsinstantie is; (4) te reageren op vragen van het Helpcentrum; of (5) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Reiswerk, haar medewerkers, Reiswerk.nl, onze Gebruikers of het publiek te beschermen.

Openbaarmakingen van Gebruikersinformatie aan derden anders dan diegenen die vereist zijn om ondersteuning te bieden aan onze klanten, deze overeenkomst te beheren, of te voldoen aan de wettelijke vereisten, worden besproken in het Privacybeleid.

Gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor interactie met andere gebruikers. Reiswerk kan het aantal connecties dat Gebruiker heeft met andere gebruikers beperken en, in bepaalde omstandigheden, Gebruiker verbieden contact op te nemen met andere gebruikers door het gebruik van de Services of op andere wijze uw gebruik van de Services beperken. Reiswerk behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, toezicht te houden op geschillen tussen Gebruiker en de andere gebruikers en het account van Gebruiker te beperken, op te schorten of te sluiten indien Reiswerk bepaalt, volgens haar oordeel, dat dit noodzakelijk is om de naleving van de Gebruikersvoorwaarden te verzekeren.

De informatie en content op Reiswerk.nl en of die Reiswerk ter beschikking stelt via de Services zijn louter bedoelt ter informatie. Reiswerk verifieert niet of door derden, waaronder andere gebruikers, geleverde informatie of content, volledig en/of juist is. Ook controleert Reiswerk niet of door derden, waaronder andere gebruikers via Reiswerk.nl en/of de Services gedeelde en/of geopenbaarde informatie en content inbreuk maakt op de rechten van derden. Reiswerk verifieert niet de identiteit van andere gebruikers en/of adverteerders. Aan de informatie en/of content op Reiswerk.nl of die Reiswerk ter beschikking stelt via de Services kan Gebruiker nimmer rechten ontlenen tenzij en voor zover zulks door Reiswerk expliciet is gesteld.

REISWERK.NL BIEDT GEEN GARANTIES DAT DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD ZULLEN WERKEN ZONDER ONDERBREKINGEN OF DEFECTEN. DE WERKING VAN DE SERVICES KAN MET NAME WORDEN ONDERBROKEN DOOR ONDERHOUDSWERK, UPDATES OF SYSTEEM- OF NETWERKDEFECTEN. REISWERK.NL WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DERGELIJKE ONDERBREKINGEN OF DEFECTEN. BOVENDIEN WIJST REISWERK.NL IEDERE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR EEN INCORRECTE WERKING, DE ONMOGELIJKHEID TOEGANG TE KRIJGEN OF ZWAKKE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN VAN DE REISWERK.NL-SITE VANWEGE ONGESCHIKTE APPARATUUR, STORINGEN TE WIJTEN AAN INTERNETPROVIDERS, DE VERZADIGING VAN HET INTERNETNETWERK EN VOOR WAT VOOR REDENEN DAN OOK.

10. Beeindiging

Gebruiker kan zijn Account en de overeenkomst met Reiswerk beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met schriftelijke kennisgeving aan Reiswerk.nl. Deze kennisgeving gaat van kracht op het moment dat Reiswerk uw kennisgeving heeft ontvangen. Reiswerk kan de overeenkomst en account van Gebruiker op ieder moment beëindigen om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving. Deze annulering gaat onmiddellijk van kracht of zoals bepaald in de kennisgeving. Beëindiging van de account van Gebruiker betekent de stopzetting van toegang tot Reiswerk.nl en de Services en de gegevens van Gebruiker door Gebruiker en kan ook blokkering inhouden van ieder toekomstig gebruik van Reiswerk.nl.

11. Misbruik van de Services

Reiswerk.nl kan (het gebruik van) de account van Gebruiker beperken, opschorten of beëindigen indien Gebruiker Reiswerk.nl en/of de Services misbruikt. Misbruik van Reiswerk.nl en/of de Services omvat de uitnodiging een connectie te maken met andere gebruikers die Gebruiker niet kent; misbruik van de Reiswerk.nl-berichtenservice; meerdere of valse profielen aanmaken; het commercieel gebruik van Reiswerk.nl en/of de Services zonder de toestemming van Reiswerk, de inbreuk van intellectuele eigendomsrechten, de overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden, of ieder ander gedrag dat Reiswerk schadelijk acht voor haar doeleinden en die van se overige gebruikers. Bovendien, en zonder beperking van het voorgaande, heeft Reiswerk een beleid aanvaard om accounts te beëindigen van Gebruikers die, volgens het exclusieve oordeel van Reiswerk inbreuk hebben gemaakt op rechten van derden.

12. Algemeen

Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegd rechtsgebied of arbiter als onwettelijk, nietig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt de onafdwingbare bepaling gewijzigd om deze afdwingbaar en effectief te maken in de ruimst mogelijke mate om de bedoeling van de bepaling te doen gelden; en als een gerechtshof of arbiter de gewijzigde bepaling ongeldig, onwettig, nietig of onafdwingbaar beoordeelt, zal dit de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet beïnvloeden.

Indien Reiswerk.nl Gebruiker een vertaling van de Nederlanse versie van deze Gebruikersvoorwaarden, het Privacybeleid en/of andere documenten heeft bezorgd, verklaart Gebruiker zich akkoord dat de vertaling enkel voor zijn gemak is geleverd en dat de Nederlandse versies prevaleren in geval er discussie ontstaat over de uitleg van vorenbedoelde documenten.

We behouden ons het recht voor de voorwaarden van de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te vervangen., die van kracht gaan op het moment van publicatie op de websites van Reiswerk.nl en kennisgeving per email aan Gebruiker. Als Gebuiker niet akkoord gaat met de wijzigingen jan hij de overeenkomst op ieder moment beëindigen zoals vermeld in artikel 10 van de Gebruikersvoorwaarden.
Gebuiker mag geen van de rechten en verplichtingen in het kader van deze Gebruikersvoorwaarden en/ of het gebruik van Reiswerk.nl en Services toewijzen of overdragen. Iedere vermeende toewijzing of overdracht is ongeldig. Reiswerk is gerechtigd om alle rechten en verplichtingen in het kader van de overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden, Reiswerk.nl en of de Services, geheel of gedeeltelijk, over te dragen of door derden te laten uitvoeren.

Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van Reiswerk.nl en de Services is Nederlands recht van toepassing.