Openstaande vacatures? Naamsbekendheid vergroten? Laten zien dat je je inzet voor duurzaamheid? Verzeker jouw reisbedrijf nog vóór 13 februari van deelname aan de Travel Challenge! Stuur een email naar info@reiswerk.nl

Prinsjesdag 2019: wat gaat er veranderen op gebied van HR?

Traditie, de gouden koets, het voorlezen van de troonrede door de koning Willem Alexander en daarmee de opening van het nieuwe werkjaar van het parlement. De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd en het belooft een jaar te worden waar de nodige veranderingen op stapel staan. Zie je door de bomen het bos nog na Prinsjesdag?  

Er zijn een aantal maatregelen genoemd waar bedrijven en HR op korte of langere termijn in de praktijk mee te maken krijgen en opvolging aan moeten geven. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode inzetten op Leven Lang Ontwikkelen. In de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde plannen staat dat dit van groot belang is. Het moet ertoe leiden dat mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Om blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid te faciliteren, wordt er vanaf 2020 structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling. Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen euro beschikbaar.

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid vloeien vooruit uit het recent gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Voor het komende jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Nieuwe Arbovisie

Het kabinet gaat strenger controleren of bedrijven zorgen voor een veilige werkomgeving. Met name bij kleine bedrijven ontbreekt er vaak een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak. Daarom gaat het kabinet meer inzetten op de naleving hiervan.

Ook gaat het kabinet aan de slag met het actualiseren van het arbobeleid. De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040.

Werkkostenregeling (WKR) wordt uitgebreid

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben. Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2 procent van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Voor de eerste € 400.000 wordt deze nu verhoogd naar 1,7% van de fiscale loonsom. Boven die grens blijft de vrije ruimte 1,2%. Werkgevers die de vrije ruimte regelmatig overschrijden, kunnen voordeel behalen met de hogere vrije ruimte.

De verruiming van de vrije ruimte is niet de enige WKR-wijziging. Nieuw is ook de gerichte vrijstelling voor de kosten van het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Werkgevers kunnen deze straks onbelast vergoeden zonder dat zij daarvoor hun vrije ruimte hoeven in te zetten.

Forfaitaire bijtelling voor fiets

Naast de WKR-regels veranderen ook de regels voor terbeschikkinggestelde fietsen. Daarvoor komt er – net zoals voor de auto van de zaak – een forfaitaire bijtelling. Die wordt per jaar 7% van de factuurwaarde van de fiets. Als een werknemer dus een elektrische fiets ter beschikking gesteld krijgt van bijvoorbeeld € 1.500, die hij ook priv mag gebruiken, moet de werkgever elk jaar (7% x € 1.500) € 105 bij zijn belast loon tellen. Per maand komt dat neer op € 8,75.  

Verlenging geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners wordt vanaf 1 juli 2020 verlengd. De partner van een moeder kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald. Zo kan een gezin meer tijd samen doorbrengen, stimuleert dit een betere band met het kind en kunnen ouders taken in en rond het huis eerlijk verdelen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceerde het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren. Doel van de WWZ was het verkleinen van de kloof tussen ‘vast’ en ‘flex’. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt: die kloof is juist groter geworden. Daarom komt het kabinet nu met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet bevat maatregelen waarmee het kabinet de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten wil herstellen. De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorien zijn onder te verdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Een aantal maatregelen rond het ontslag moeten ervoor zorgen dat vast werk minder vast wordt. De overheid wil flexibele arbeid minder flexibel en minder aantrekkelijk maken. Voor elke werknemer die je in vaste dienst neemt, krijg je in de toekomst een bonus van de overheid. Als werkgever ga je namelijk een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. De WW-premie wordt dus gedifferentieerd naar de aard van het contract. Nu is die premie nog afhankelijk van de sector waartoe je bedrijf behoort.

Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd

Een van de belangrijkste problemen in de huidige arbeidsmarkt is volgens het kabinet de aanzienlijke verschillen in de fiscale behandeling van werknemers en zelfstandigen. Onder andere dit verschil verstoort de keuze van werkenden en hun werkgevers en opdrachtgevers bij de vormgeving van het leveren van arbeid. Om het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen, zal het kabinet de zelfstandigenaftrek daarom afbouwen. Het belastingvoordeel voor zzp’ers gaat met stapjes terug van maximaal 7280 euro nu naar 5000 euro in 2028.

Tweeschijvenstelsel en de nieuwe tarieven in 2020

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden met n persoon of twee personen wordt verdiend. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog.

Daarnaast zijn de nieuwe tarieven voor de inkomenstenbelasting (voor werkgevers dus de loonbelasting/premie volksverzekeringen) en de percentages voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) ook gepresenteert. Ook komen de nieuwe tarieven voor de sociale premies aan bod, net als de maximale arbeidskorting en algemene heffingskortingen.

We hopen dat je na dit bericht de bomen weer wat beter ziet. Realiseer je wel dat voor alle maatregelen en tarieven die op Prinsjesdag gepresenteerd worden, geldt dat de Tweede en Eerste Kamer ze nog moet goedkeuren. 


Shutterstock.com

Bron: PWnet, xperthractueel.nl, Rendement.nl, ondernemenmetpersoneel.nl

cta.png

Niet gevonden wat je zocht?

We helpen je graag verder

Neem contact met ons op en we zorgen voor een passend antwoord op jouw vraag.