Gebruikersvoorwaarden Reiswerk

Op deze pagina vind je de gebruikersvoorwaarden van www.reiswerk.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Reiswerk. In deze gebruikersvoorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Reiswerk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Reiswerk.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Reiswerk te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Reiswerk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Reiswerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze gebruikersvoorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.

Vragen?

Als je naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via onderstaande gegevens.

Stichting Reiswerk
Baarnsche Dijk 10F
3741 LS   Baarn
T: 035 – 543 34 10
E: info@reiswerk.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.   

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.