Privacyverklaring Reiswerk

Klik hier voor de Engelstalige versie van onze Privacyverklaring
Click here for the English version of our Privacy Statement


Stichting Reiswerk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Reiswerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring. 
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen of spoedig zullen nemen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens hiernaast. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Stichting Reiswerk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Beantwoorden van vragen gesteld via de website
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven en persoonlijke mailings
 • Het uitnodigen voor en communiceren rondom evenementen en bijeenkomsten
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woon/vestigingsplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bewaartermijn

Stichting Reiswerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent in de praktijk het volgende:
 • Inschrijvingen (events)nieuwsbrief via aanmeldformulier: gedurende de periode dat men aangemeld is.  
 • Contactgegevens via contactformulier: gedurende een periode van maximaal 1 jaar
 • Deelnemers events: gedurende een periode van maximaal 2 jaar
 • Klanten of leveranciers: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Prospects/stakeholders/lobbycontacten en/of geïnteresseerden: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je met ons deelt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruikmaken van een derde partij voor:
 • de organisatie van de Reiswerk Studenten Challenge en andere branche evenementen.
 • het verzorgen van de (financiële) administratie
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden 
indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen al genomen, of zijn er maatregelen in werking gezet om dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 augustus 2018, te bekrachtigen;

Technisch:        
 • logging;  firewall; virusscanner en software tegen malware-aanvallen
 • het periodiek maken van back-ups
 • beperking van het opslaan van persoonsgegevens afkomstig uit ingevulde formulieren op onze website in de back-end
Organisatorisch:    
 • beperken van kring van functionarissen die persoonsgegevens mogen verwerken
 • bewaren van papieren persoonsgegevens in afsluitbare kasten
 • het opstellen van duidelijke protocollen en procedures voor het tijdig en doeltreffend behandelen van informatiebeveiligingsincidenten  
 • het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door medewerkers
 • het opstellen van een verwerkersovereenkomst met derden over verwerking van bestanden
 • het houden van adequaat toezicht op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens, indien gewenst, door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Vragen?

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via onderstaande gegevens.

Stichting Reiswerk
Baarnsche Dijk 10F
3741 LS   Baarn
T: 035 – 543 34 10
E: info@reiswerk.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.   

Waar heb jij een vraag over?

0
Je hebt aangegeven geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Sommige functies werken mogelijk niet zonder cookies. Mocht je jouw keuze willen wijzigen, dan kan dit altijd middels deze cookie-consent pop-up. Meer weten over de cookies die we gebruiken? Ga naar onze cookie-informatiepagina. Bekijk hier het privacybeleid van Reiswerk voor meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.