Ziekte, zwangerschap en arbeidsongeschiktheid

Ziekte

Ben je te ziek om te werken? Dan meld je je ziek bij je leidinggevende. Die ziekmelding moet je doen voor aanvang van je werktijd. Dat is afgesproken in de cao reisbranche.

Ben je wat langer ziek? Dan kan het zijn dat je een uitnodiging voor het spreekuur van een arbo- of bedrijfsarts krijgt. In overleg met je werkgever en de arbo- of bedrijfsarts kijk je hoe je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt.

Loon tijdens ziekte

De eerste twee jaar dat je ziek bent, betaalt jouw werkgever het loon door. Het eerste jaar wordt je loon 100% doorbetaald, het tweede jaar krijg je 70% van je loon. Als je in deze periode gedeeltelijk werkt en gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent ontvang je naast loon over de gewerkte uren ook ziekengeld over de uren die je niet werkt.

Vakantiedagen tijdens ziekte
Als je ziek bent bouw je gewoon je wettelijke vakantiedagen op over de gehele periode dat je ziek bent. Dat zijn 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Als je tijdens je ziekte op vakantie gaat lever je net als anders vakantiedagen in. Ook als je bijvoorbeeld op arbeidstherapeutische basis een halve dag werkt, levert je tijdens je vakantie toch een hele dag in. De wet gaat er namelijk vanuit dat je tijdens de vakantie herstelt en zo het re-integratieproces bevordert.

Als je tijdens je ziekte op vakantie wilt dan heb je, afhankelijk van je situatie, toestemming nodig van de bedrijfsarts, de werkgever of het UWV. Neem dus eerst contact op met je werkgever, de bedrijfsarts of de arbodienst waarbij je werkgever is aangesloten. Zij kunnen je vertellen onder welke voorwaarden je in je ziekteperiode op vakantie kunt gaan.

Verzuimhandleidingen
Reiswerk stelt voor medewerkers en werkgevers in de reisbranche een model verzuimhandleiding (Nederlands- en Engelstalig) beschikbaar. Door te werken met dit model kun je samen gemakkelijk afspraken maken over jouw re-integratie en de begeleiding tijdens ziekte. Wellicht dat jouw werkgever zelf reeds een verzuimhandleiding heeft ontwikkeld, de beschikbaar gestelde verzuimhandleiding door Reiswerk is geen verplichting vanuit de cao voor de reisbranche.
 

Arbeidsongeschiktheid

Na het tweede ziektejaar stelt het UWV vast of je gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent. Als er geen uitzicht is op (spoedig) herstel en je bent volledig arbeidsongeschikt dan kom je in aanmerking voor een uitkering op basis van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Als je wel gedeeltelijk kunt werken dan ga je aan de slag bij je werkgever en krijg je een aanvulling op het loon dat je verdient met je werk. Er zijn drie soorten aanvullende uitkeringen binnen de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Welke uitkering jij krijgt hangt af van je situatie. 

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV

Ontslag tijdens ziekte
Ben je meer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan heeft je werkgever het recht om het dienstverband te beëindigen. Dit mag alleen met toestemming van het UWV.

Werkgevers
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor deskundige begeleiding van de arbeidsongeschikte medewerker, zodat je medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Je kunt je laten bijstaan door een arbodienst. Daarnaast kun je in je bedrijf een reglement voor gedrag bij ziekte opstellen. Na goedkeuring van de ondernemingsraad is de naleving van dit reglement verplicht. Als input hiervoor stelt Reiswerk een model verzuimhandleiding (Nederlands- en Engelstalig) beschikbaar. Deze Reiswerk model verzuimhandleiding is geen verplichting vanuit de cao voor de reisbranche.

Als je medewerker twee jaar ziek is, maak je een prognose van het verloop van de arbeidsongeschiktheid en stel je een re-integratieplan op. Het UWV stelt vast of er sprake is van volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het onderdeel IVA regelt de uitkering bij ongeneeslijke en duurzame ziekte. Dat kan ook al gedurende de eerste twee ziektejaren worden vastgesteld. Het onderdeel WGA regelt de uitkering en re-integratieverplichting in andere gevallen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
Als je medewerker na twee jaar ziekte nog gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, krijgt je medewerker een WGA-uitkering van het UWV. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is een afzonderlijke regeling binnen de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Als je geen eigenrisicodrager bent (en dus de verzekering van je medewerkers tegen arbeidsongeschiktheid niet zelf regelt) betaal je als werkgever over de WGA een basis- en gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde WGA-premie stelt de Belastingdienst vast. De premie die je als werkgever moet betalen, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico binnen je bedrijf en de grote van je bedrijf. De premie WGA bestaat uit de gedifferentieerde premie. Hier vind je uitgebreide informatie over de berekening van deze premie. 

Zwangerschap

Ben je zwanger? Tijdens de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt je werkgever je loon door. Via het UWV krijgt je werkgever een compensatie van de overheid.

Zwangerschapsverlof
Als werkneemster heb je vanaf zes weken voor de uitgerekende geboortedatum recht op zwangerschapsverlof, maar dit verlof hoef je niet direct op te nemen. Vanaf vier weken voor de uitgerekende datum ben je dit wel verplicht. Het zwangerschapsverlof duurt dus minimaal 4 weken. Als je later dan verwacht bevalt, dan wordt het zwangerschapsverlof verlengd, maar dit gaat niet ten koste van het bevallingsverlof, wat in principe 10 weken duurt.

Bevallingsverlof
Vanaf de eerste dag na de bevalling heb je recht op bevallingsverlof en dit verlof duurt in principe 10 aaneengesloten weken. Echter, wanneer jouw pasgeboren kind na de geboorte in het ziekenhuis moet worden opgenomen en dit vanwege medische redenen meer dan 7 dagen duurt, dan wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opname dagen. Het verlof is met maximaal 10 weken te verlengen in dit geval.

Langer verlof bij meerlingzwangerschap
Per 1 april 2016 heb je wanneer je zwanger bent van een meerling recht op vier weken langer zwangerschapsverlof. Je kunt het verlof vanaf die datum acht tot tien weken voor de verwachte bevallingsdatum opnemen. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt uitgebreid naar 20 weken wanneer je zwanger bent van een meerling.

Indien je zwanger bent van 1 kind, dan blijft het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken en kun je 4 tot 6 weken voor de verwachte bevallingsdatum met zwangerschapsverlof.