FAQ &
Contact 

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen. Grote kans dat je vraag daar bij staat. Niet? Neem dan even contact met ons op.

directory 1495843 1920

Veelgestelde vragen

Wekelijks krijgen we diverse vragen binnen. Hier vind je antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen aan Reiswerk.

Filter

Mag mijn werkgever mijn contract tijdens mijn proeftijd opzeggen als ik ziek ben?

Ja, dit mag. Tijdens jouw proeftijd geldt het wettelijke opzegverbod niet. Opzeggen kan tijdens de proeftijd zelfs zonder opgaaf van redenen. Jouw werkgever moet dit dan wel schriftelijk mededelen.

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over naar een vast dienstverband?

01 jul 2022

De werkgever mag jouw tijdelijke arbeidscontract niet onbeperkt verlengen. In de volgende gevallen verandert een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch in een vast dienstverband:

  • Als je drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebt gehad, die direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is je vierde contract een vast dienstverband.
  • Als je tijdelijke arbeidsovereenkomsten samen langer dan 36 maanden duren (inclusief eventuele tussenpozen van maximaal 6 maanden), dan geldt de laatste overeenkomst als vast contract, zodra deze de 36 maanden overschrijdt.
  • Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en het duurt meer dan zes maanden voordat er een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dan begint er een nieuwe reeks.

 

Let op (!): een uitzondering op het bovenstaande kan gelden als het seizoenswerk betreft. Zie hiervoor artikel 4 van de cao:
Ten aanzien van alle functies zoals opgenomen in bijlage 3 van de cao wordt de tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaal­de tijd verkort tot ten hoogste drie maanden, wanneer:

 

  • de functies als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.
  • Het seizoenskarakter door middel van het voorvoeg­sel ‘seizoen’ in de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar bijlage 3.

Wanneer moet mijn werkgever laten weten of mijn tijdelijke contract wordt verlengd?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat jouw werkgever, uiterlijk 1 maand voor het arbeidscontract eindigt, schriftelijk bij jou aangeeft of het contract na afloop wel of niet wordt voortgezet.
 
Laat jouw werkgever niet weten of jouw arbeidscontract wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij jou een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een week salaris.
 

Mag mijn tijdelijke contract worden opgezegd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag voor de afgesproken datum tussentijds worden opgezegd. Dit kan alleen als je dit samen met jouw werkgever van tevoren schriftelijk hebt afgesproken. Wel geldt er dan een opzegtermijn.
 
Op basis van de cao reisbranche geldt er zowel voor de werkgever als voor de werknemer een opzegtermijn van twee maanden, zie de cao. Van deze termijn kan bij individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken waarbij de opzegtermijn niet korter kan zijn dan één maand.
 

Bouw ik vakantiedagen op als ik ziek ben?

Ja, een zieke medewerker bouwt altijd wettelijke vakantiedagen op over de gehele ziekteperiode. Als je op vakantie gaat tijdens ziekte,  lever je daarvoor vakantiedagen in. De wet gaat er namelijk vanuit dat je tijdens de vakantie hersteld en zo het re-integratieproces bevordert.

Let op: je bent verplicht om tijdens het jaar waarin de vakantiedagen zijn verkregen of binnen zes maanden daarna, jouw wettelijke vakantiedagen op te maken. Anders zullen deze vervallen. Een uitzondering: als je buiten eigen schuld de vrije dagen niet op kan nemen, geldt de verjaringstermijn niet. Het advies is om dit geval met jouw werkgever te overleggen hoe hier mee om te gaan (Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt de verjaringstermijn van zes maanden niet: dit is vijf jaar).

Geen antwoord op je vraag? 
Stuur ons een bericht