FAQ &
Contact 

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen. Grote kans dat je vraag daar bij staat. Niet? Neem dan even contact met ons op.

directory-1495843_1920.jpg

Veelgestelde vragen

Wekelijks krijgen we diverse vragen binnen. Hier vind je antwoord op de belangrijkste en meest gestelde vragen aan Reiswerk.

Filter

Mag mijn werkgever mijn contract tijdens mijn proeftijd opzeggen als ik ziek ben?

Ja, dit mag. Tijdens jouw proeftijd geldt het wettelijke opzegverbod niet. Opzeggen kan tijdens de proeftijd zelfs zonder opgaaf van redenen. Jouw werkgever moet dit dan wel schriftelijk mededelen.

Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over naar een vast dienstverband?

01 jul 2022

De werkgever mag jouw tijdelijke arbeidscontract niet onbeperkt verlengen. In de volgende gevallen verandert een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch in een vast dienstverband:

 • Als je drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebt gehad, die direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is je vierde contract een vast dienstverband.
 • Als je tijdelijke arbeidsovereenkomsten samen langer dan 36 maanden duren (inclusief eventuele tussenpozen van maximaal 6 maanden), dan geldt de laatste overeenkomst als vast contract, zodra deze de 36 maanden overschrijdt.
 • Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en het duurt meer dan zes maanden voordat er een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dan begint er een nieuwe reeks.

 

Let op (!): een uitzondering op het bovenstaande kan gelden als het seizoenswerk betreft. Zie hiervoor artikel 4 van de cao:
Ten aanzien van alle functies zoals opgenomen in bijlage 3 van de cao wordt de tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaal­de tijd verkort tot ten hoogste drie maanden, wanneer:

 

 • de functies als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste 9 maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.
 • Het seizoenskarakter door middel van het voorvoeg­sel ‘seizoen’ in de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, aangevuld met een verwijzing naar bijlage 3.

Wanneer moet mijn werkgever laten weten of mijn tijdelijke contract wordt verlengd?

Als je met jouw werkgever een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer afsluit, dan geldt er een aanzegtermijn. De aanzegtermijn houdt in dat jouw werkgever, uiterlijk 1 maand voor het arbeidscontract eindigt, schriftelijk bij jou aangeeft of het contract na afloop wel of niet wordt voortgezet.
 
Laat jouw werkgever niet weten of jouw arbeidscontract wel of niet wordt voortgezet? Dan is hij jou een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Houdt de werkgever zich wel aan de aanzegplicht, maar geeft hij het te laat aan? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Bijvoorbeeld: is de werkgever een week te laat, dan betekent dit een vergoeding van een week salaris.
 

Wat is het recht van medewerkers op aanpassen van arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats?

1 aug 2022

De Wet flexibel werken is per 1 augustus 2022 aangepast als gevolg van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (zie ook de website van de Rijksoverheid).

Medewerkers kunnen verzoeken om aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 • de medewerker moet op het moment van verzoek, minstens zes maanden in dienst zijn
 • het moet gaan om een aanpassing in eigen functie
 • als de medewerker tijdens ziekte een verziek indient om meer uren te werken, gaat de aanpassing pas in als hij/zij hersteld is
 • een verzoek om aanpassing van arbeidsduur mag maximaal 1x per jaar ingediend worden
 • een medewerker mag niet meer uren werken dan wettelijk is toegestaan

De wens tot meer of minder werken moet tenminste twee maanden voor beoogde ingangsdatum schriftelijk ingediend zijn en uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de wijziging moet de beslissing (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden. 

Als werkgever moet je een verzoek van je medewerkers om aanpassing van hun arbeidsduur of hun werktijden in principe honoreren. Alleen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een verzoek geweigerd worden. Uitzonderingen gelden voor bedrijven met minder dan 10 medewerkers in dienst.

Mijn medewerker wil onder werktijd (mantel)zorg verlenen. Mag dat?

Het getuigt van goed werkgeverschap als je jouw medewerker wijst op de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden als hij of zij onder werktijd mantelzorg wil verlenen. Als geen van de verlofvormen passend zijn voor de situatie, dan moet je samen met jouw medewerker tot een goede maatwerkoplossing zien te komen.

Als jouw medewerker onder werktijd mantelzorg wil verlenen, zul je dus altijd eerst in gesprek moeten gaan met de medewerker. Wat is zijn of haar specifieke vraag? En wat kun je als werkgever doen om te ondersteunen? Reiswerk heeft een praktische Handleiding mantelzorg opgesteld met veel handvaten waarmee de combinatie van werk en mantelzorg beter bespreekbaar wordt.

Wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden
Naast de wettelijke (zorg)verlofmogelijkheden, kun je ook denken aan thuis werken, flexibel werken, (tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het opnemen van onbetaald verlof. Maak bespreekbaar met jouw medewerker waar zijn of haar voorkeur naar uit gaat.

Zorgverlof (en eventueel calamiteitenverlof) zou dus kunnen worden ingezet in het geval van mantelzorg:

 • Voor meer informatie over zorgverlof, kijk je op de website van de Rijksoverheid;
 • Voor meer informatie over calamiteitenverlof, kijk je ook op de website van de Rijksoverheid.


Andere mogelijkheden
Overige opties om mee te denken met jouw medewerker zijn:

 • (tijdelijk) aanpassen van het takenpakket van de medewerker;
 • overuren sparen;
 • aanbieden van het inzetten van een mantelzorgma­kelaar;
 • opnemen van mantelzorg ondersteunende maatre­gelen in de collectieve zorgverzekering;
 • verwijzen naar Mezzo, stichting werk&mantelzorg, of platform M-Power voor advies, inspiratie en ondersteuning.

Geen antwoord op je vraag? 
Stuur ons een bericht